Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky slouží pro účely poskytování jazykových služeb mezi smluvními stranami.

1. Smluvní strany

1.1 Lektorem německého jazyka, provozovatelem webu www.zuzinemcina.cz a poskytovatelem jazykových služeb je:
Zuzana Borůvková se sídlem: Toveřská 230/45, 779 00 Samotíšky
IČ: 09734481, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ v Olomouci.
e-mail: zuzinemcina@gmail.com
tel.: +420 777 100 986
Lektor není plátce DPH.

1.2 Klientem je osoba, která si u lektora objednala výuku jazyka.

2. Základní ustanovení

2.1 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi lektorem a klientem.

2.2 Smlouva mezi lektorem a klientem vzniká v okamžiku, kdy se smluvní strany shodnou na celém jejím obsahu, tedy potvrzením objednávky. 

2.3 Objednávka je považována za potvrzenou v okamžiku, kdy lektor zašle potvrzovací e-mail na uvedenou adresu klienta, případně tehdy, kdy lektor osobně předá kopii objednávky klientovi.

2.4 Potvrzení objednávky, včetně obchodních podmínek, je vyhotoveno v českém jazyce a je archivováno v elektronické podobě.

2.5 Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo rušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

2.6 Náklady, které klientovi vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy, např. náklady na internetové připojení či na telefonní hovory, si klient hradí sám.

3. Předmět plnění

3.1 Předmětem plnění je výuka německého jazyka, kterou si klient objednal.

4. Všeobecná ustanovení

4.1 Lektor se zavazuje:

a) poskytovat klientovi výuku německého jazyka dle svého nejlepšího vědomí a svědomí
b) být řádně a včas připraven,
c) dodržovat délku výuky,
d) řádně a včas rušit hodiny, pokud je to nutné.

4.2 Klient se zavazuje:

a) řádně a včas platit za danou jazykovou výuku,
b) řádně a včas rušit hodiny, pokud je to nutné,
c) v případě online výuky bere klient na vědomí, že pro tento způsob výuky je nutné, aby splňoval technické požadavky, především měl aktuální verzi programu, který si vybral pro online výuku, a dále, aby měl spolehlivé připojení k internetu.

5. Termín realizace výuky

5.1 Výuka probíhá ve dnech a časech dle objednávky klienta.
5.2 Termín realizace výuky je standardně u každého klienta stanoven pevně na určitý den a čas.
5.3 Pokud má klient nepravidelnou pracovní dobu, jednotlivé lekce jsou domlouvány flexibilně dle časových možností obou stran. Termín těchto lekcí je dohodnut prostřednictvím e-mailu, telefonu či v průběhu předchozí lekce.
5.4 Délka výuky je 45 minut, není-li dohodnuto jinak.
5.5 Výuka probíhá po dobu celého kalendářního roku, není-li dohodnuto jinak.
5.6 Výuka neprobíhá ve dnech, které připadají na státní svátek.
5.7 Je-li klient nucen přerušit kurz na delší dobu (2 týdny a více), prosím o včasnou informaci, hodiny budou využity jinými klienty.

6. Cena

6.1 Cena za výuku je uvedena v aktuálně platném ceníku na webových stránkách www.zuzinemcina.cz. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena, přičemž se jedná o cenu konečnou.

7. Platební podmínky

7.1 Výuka se hradí bezhotovostním převodem na bankovní účet lektora uvedený na vystavené faktuře.
7.2 Při zadávání platby je klient povinen vyplnit variabilní symbol, který je uveden na příslušné faktuře. Případně je možné do popisu platby uvést jméno a příjmení klienta, za kterého je platba prováděna.
7.3 Platba u osobní a online výuky probíhá jednou měsíčně vždy za předchozí měsíc.
7.4 Splatnost faktury je 14 dní od data vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak.
7.5.Faktura je zasílána na e-mailovou adresu, kterou klient lektorovi poskytl.
7.6.Povinnost klienta uhradit kurzovné je splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet lektora.
8. Storno a náhrada lekce

8.1 Lekci je možné zrušit:
a) zasláním e-mailu na adresu: zuzinemcina@gmail.com
b) zasláním SMS či WhatsApp zprávy na telefonní číslo: +420 777 100 986.
8.2 Platby za stornované lekce se do dalšího měsíce nepřevádí.
8.3 Pokud je lekce zrušena minimálně 12 hodin před dohodnutým začátkem výuky, lekce je nahrazena dle časových možností obou stran, nejpozději však do jednoho měsíce od takto zrušené hodiny, není-li dohodnuto jinak.
8.4 Pokud je lekce zrušena méně než 12 hodin před dohodnutým začátkem výuky, lekce není nahrazena a je účtována jako provedená.
8.5 V případě ojedinělého zrušení lekce ze strany lektora bude výuka nahrazena dle dohody nebo přesunuta do dalšího měsíce.
8.6 V případech, kdy zasáhne tzv. vyšší moc (úraz, úmrtí v rodině apod.), bude lekce nahrazena v daném měsíci či měsíci následujícím, není-li dohodnuto jinak.
8.7. U firemní výuky je nutné včasně zrušené lekce nahradit do uplynutí doby, na kterou je smluvní vztah sjednán.

9. Reklamace

9.1 Pokud je klient nespokojen s kvalitou výuky, je povinen lektora o této skutečnosti informovat písemně, a to prostřednictvím „Reklamačního formuláře“, který bude klientovi poskytnut na vyžádání.
9.2 Lektor potvrdí obdržení reklamačního formuláře nejpozději do 2 pracovních dnů.
9.3 Lektor si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout klientovi náhradní řešení.
9.4 Lektor se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace, není-li dohodnuto jinak.
9.5 Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně klienta. Jedná se především o změnu časových možností a ztrátu důvodu k navštěvování kurzu. V případě online výuky se jedná o technické problémy spojené s připojením k internetu.
9.6 Relevantním důvodem reklamace není ani neúspěšné vykonání jazykové zkoušky, pokud klient takovou zkoušku vykonal.

10. Odstoupení od smlouvy, změna smlouvy

10.1 Klient, je-li spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy, jež byla uzavřena distančním způsobem (nejčastěji prostřednictvím internetu či telefonicky), a to bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.
10.2 Tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém lektor klientovi potvrdil přijetí jeho objednávky. K dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty lektorovi odesláno.
10.3. Odstoupení od smlouvy je možné provést  zasláním e-mailu na adresu: zuzinemcina@gmail.com s uvedením předmětu zprávy: Odstoupení od smlouvy.
10.4 Odstoupí-li klient v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu lektor bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy lektor obdržel Odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od klienta v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to bezhotovostním převodem na účet. V případě, že před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy byla již část objednaných služeb klientovi poskytnuta, klientovi bude navrácena poměrná část ceny, tedy částka ponížená o cenu za již poskytnuté služby.
10.5 Lektor je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že klient smlouvu porušil podstatným způsobem. Pro účely těchto podmínek se za podstatné porušení smlouvy považuje prodlení zákazníka s úhradou kurzovného více jak 7 dnů po splatnosti. Po dobu takového prodlení je lektor oprávněn pozastavit poskytování svých služeb, aniž by to bylo považováno za porušení smlouvy ze strany lektora.
10.6 Žádost o změnu objednávky, jakož i odstoupení od smlouvy, je klient povinen oznámit vždy písemně. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud lektor písemně potvrdil její obdržení. Lektor se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 48 hodin od obdržení. Odstoupení je účinné doručením lektorovi.

11. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

11.1 Pokud mezi lektorem a klientem-spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování jazykové výuky, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
www.adr.coi.cz, adr@coi.cz
Klient-spotřebitel může také využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

12. Ochrana osobních údajů

12.1 Zpracování osobních údajů se řídí Prohlášením o ochraně osobních údajů, jehož aktuální verze je vždy přístupná na webu www.zuzinemcina.cz .
12.2 Klient vyplněním poptávkového či kontaktního formuláře, zadáním objednávky nebo uzavřením smlouvy stvrzuje, že se s Prohlášením o ochraně osobních údajů seznámil a souhlasí s ním.
12.3 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, více informací na www.uoou.cz nebo v mém Prohlášení o ochraně osobních údajů.

13. Vyloučení odpovědnosti

13.1 Veškeré jazykové služby, které poskytuji, slouží pro vzdělávací a informační účely. Nejsem odpovědna za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Váš úspěch se odvíjí od řady dalších faktorů, které nemohu ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí či schopností.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
14.2 Dojde-li ke změně obchodních podmínek, lektor je povinen o této skutečnosti před nabytím účinnosti jejich nového znění vhodným způsobem informovat klienta, přičemž za vhodný způsob se považuje zejména:
a) zveřejnění na internetových stránkách lektora: www.zuzinemcina.cz,
b) oznámení o jejich zveřejnění zaslané na e-mailovou adresu klienta,
c) zaslání aktuální verze na e-mailovou adresu klienta.
Změnou obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
14.3 Znění těchto obchodních podmínek je pro obě smluvní strany závazné a tvoří nedílnou součást objednávky či každé jednotlivé smlouvy uzavřené mezi lektorem a klientem.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2023. Jejich textová podoba je vždy zveřejněna na webu www.zuzinemcina.cz .
Zuzana Borůvková